Ali Sabancı'dan geleceğimiz adına ürküten uyarı

Ali Sabancı "Türkiye’nin övündüğü genç nüfusunun önlem alınmaması halinde patlayacak bomba gibi."

Ali Sabancı'dan geleceğimiz adına ürküten uyarı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı Türkiye’nin övündüğü genç nüfusunun önlem alınmaması halinde patlayacak bomba gibi olduğunu söyledi. Sabancı genç işsizliğin normal işsizliğin 2 katı olduğunu belirtti.

Bu yıl dör­dün­cü­sü dü­zen­le­necek Ge­le­ce­ğin Gü­cü Gi­ri­şim­ci­ler (G3) Fo­rumu hak­kın­da bil­gi ve­ren TOBB Genç Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Sa­ban­cı, gi­ri­şim­ci­li­ğin or­ta ve uzun va­de­de po­zi­tif iş­ler or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Tür­ki­ye­’de yıl­da 800 bin gen­cin iş bul­mak için pa­za­ra çık­tı­ğı­nı ak­ta­ran Sa­ban­cı, is­tih­dam ve gi­ri­şim­ci­lik hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di:

'GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK 2 KAT FAZLA'

Bugün'ün haberine göreGenç nü­fu­su­muz avan­taj gi­bi gö­rü­nü­yor ama bu genç­le­re iş bu­la­maz­sak, genç nü­fu­su­muz pat­la­ma­ya ha­zır bir bom­ba gi­bi du­ru­yor. 800 bin ki­şi­nin 5’te 1’i iş bu­la­mı­yor. Genç­ler­de iş­siz­lik ora­nı nor­mal iş­siz­li­ğin 2 ka­tı."

'KAMU İSTİHDAMI AZALIYOR'

Ka­mu is­tih­da­mı­nın, eko­no­mik mo­del­den do­la­yı kü­çül­dü­ğü­nü kay­de­den Sa­ban­cı, özel sek­tör­de ise yer­le­şik fir­ma­la­rın da­ha az in­san­la da­ha faz­la­ iş yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı kay­det­ti.

İSTİHDAM OLUŞTURAN FİRMALARIN ÇOĞU 5 YAŞINDA

Gi­ri­şim­ci­li­ğin is­tih­dam sağ­la­mak için bir fır­sat ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Sa­ban­cı, dün­ya­da ye­ni is­tih­dam oluş­tu­ran fir­ma­la­rın ço­ğu­nun 5 ya­şın­da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

'PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'

Sa­ban­cı, “Gi­ri­şim­ci sa­yı­sı ar­tın­ca, is­tih­da­ma kat­kı sağ­la­nı­yor. Oluş­tur­du­ğu­muz plat­form­la genç­le­re gi­ri­şim yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak mo­ti­vas­yo­nu ver­me­ye ve sis­te­mi oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu dö­nem­de ül­ke­nin psi­ko­lo­jik des­te­ğe ve mo­ti­vas­yo­na ih­ti­ya­cı va­r” di­ye ko­nuş­tu.

FORUM TOBB'U AÇTI

2009 yı­lın­da TOB­B’­un ön­cü­lü­ğün­de bu plat­for­mu oluş­tur­duk­la­rı­nı ak­ta­ran Sa­ban­cı, “Bu­gün eko­sis­tem TOB­B’­u açtı. İçin­de STK’­lar, üni­ver­si­te­ler, An­ka­ra ve ya­tı­rım­cı­la­rın ol­du­ğu bü­yük bir ya­pı­ya dö­nüş­tü. 2009 yı­lın­da ya­pı­lan an­ket­te Tür­ki­ye­’de gi­ri­şim­ci ora­nı yüz­de 6, bu yıl­ki ve­ri ise 12. 2. Tür­ki­ye­’de gi­ri­şim­ci ol­mak is­te­yen­le­rin ora­nı yüz­de 31, ge­liş­miş ül­ke­ler­de bu oran yüz­de 14 ci­va­rın­da. Gi­ri­şim­ci­lik adı­na bir kı­vıl­cım ve mo­ti­vas­yon var. Bi­zim bu mo­ti­vas­yo­nu güç­len­dir­me­miz ve de­vam et­tir­me­miz la­zı­m” di­ye ko­nuş­tu.


'YIRTICI FİKİRLER' İÇİN TOPLANIYOR

G3 Forum, bu yıl doğadan esinlenerek girişimci ve girişimci adaylarının ‘Yırtıcı Fikirleri’ni, kurt, kaplan, şahin ve baykuş temasıyla, 18 Kasım’da iş dünyasından sivil toplum temsilcilerine kadar birçok uzmanla bir araya getirecek.

Geleceğin Gücü Girişimciler (G3 Forum), bu yıl 4. kez iş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimci adaylarını, öğrencileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

ALİ SABANCI ACUN'U SORGULAYACAK

Fo­rum hak­kın­da bil­gi ve­ren G3 Plat­form Baş­ka­nı Gül­den Yıl­maz, “Fo­ru­mun ka­pa­nış bölümün­de ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci Acun Ilı­ca­lı, iş ha­ya­tın­da­ki tec­rü­be­le­ri­ni genç gi­ri­şim­ci­ler­le paylaşa­cak.

Fo­ru­m’­da TOBB Genç Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Sa­ban­cı, Acun Ilı­ca­lı­’nın ba­şa­rı basa­mak­la­rı­nı na­sıl çık­tı­ğı­nı sor­gu­la­ya­ca­k” de­di.
<< Önceki Haber Ali Sabancı'dan geleceğimiz adına ürküten uyarı Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER