Kadına şiddette dehşete düşüren tablo

TKDF, Acil Yar­dım Hat­tı'nı (0212 656 96 96) ara­yan 4 bin 302 ka­dın üze­rin­de araş­tır­ma yap­tı.

Kadına şiddette dehşete düşüren tablo

Özgecan Aslan’ın canice öldürülmesi kadın cinayetlerini tekrar gündeme getirdi. 1,5 ayda 29 kadın hayatını kaybetti. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bir yılda 4 bin 302 kadının öldürülmemek için yardım istediğini dile getirdi.

Güllü, cinayetlerin yüzde 70'inin bıçakla işlendiğini dile getirdi. Eşi ve­ya ya­kı­nı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­mekten korkanların ba­şın­da fi­zik­sel şid­det gö­ren­ler gel­di.

Ka­dın­la­rın yüz­de 57,93’ü da­yak­tan kur­tul­mak is­te­di­ğini be­lirt­ti. Yüz­de 29,56’sı da cin­sel şid­det­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı ve so­nu­nun ölüm ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

1,5 AY­DA 29 KA­DIN

Araş­tır­ma­da dik­kat çe­ken di­ğer bir ay­rın­tı des­tek alan­la­rın yaş gru­bu ol­du. 2 ila 70 yaş ara­sın­da­ki­ler bi­rey­le­rin yar­dım is­te­di­ği gö­rül­dü.
Kü­çük ço­cuk­la­rın du­ru­mu­nun bir ya­kı­nı ve­ya an­ne­sin­ce bil­di­ril­di­ği­ni an­la­tan TKDF Baş­ka­nı Ca­nan Gül­lü, ka­dın ci­na­yet­le­rin­de ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Gül­lü, “2014’te res­mi ve­ri­le­re gö­re 294 ka­dın öl­dü­rül­dü. Bu yı­lın 1,5 ayın­da ise 29 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Öl­dü­rül­me kor­ku­suy­la son bir ay­da 267 ka­dın ara­dı. Bu sa­yı­nın da­ha çok ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ru­z” de­di.

BI­ÇAK­LAR CAN AL­DI

Ci­na­ye­te kur­ban gi­den ka­dın­la­rın en faz­la ke­si­ci alet­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gül­lü, “Ö­len­le­rin yüz­de 70’i ke­si­le­rek ve­ya bı­çak dar­be­le­riy­le ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Yüz­de 30’u da kur­şun­la­ra kur­ban git­ti­” di­ye ko­nuş­tu.

SUÇ ANADOLU'YA YAYILDI

Suç ale­tiy­le mağ­dur­la­rın da or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Gül­lü, “Son 3 yıl­dır cin­sel şid­det hat saf­ha­da.  Ko­lu, ba­ca­ğı kes­me­ler ve­ya yak­ma­lar. Ön­ce­den be­lir­li il­ler­de olan olay­lar ar­tık Ana­do­lu­’ya ya­yıl­mış du­rum­da­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Güllü, yet­ki­li­le­rin bi­r an ön­ce ha­re­ke­te geç­me­si­ni istedi.

‘HEP TEĞET GEÇMİŞİM’

Ün­lü oyun­cu Be­ren Sa­at, Öz­ge­can As­la­n’­ın hun­har­ca kat­le­di­li­şi­nin ar­dın­dan Twit­ter ve Ins­tag­ram he­sap­la­rın­da pay­la­şım­lar­da bu­lun­du.
Beren Saat “Ka­dın ol­mak zor, gü­zel bir kız ol­mak çok zor­dur ül­kem­de­…” vur­gu­su­nu ya­parak şöyle devam etti:

“Bugün o güzel yüze baktıkça neler geçiyor aklımdan: İlkokulda etek açmayı oyun yapan sınıf arkadaşlarımın hedefi olmak, okul eteğiyle eve yürürken yediğim onca laf, dershane dönüşü karanlıkta hızlanan adımlarım, göğsüme bastırdığım kitaplarım, taksilerin arkayı izlemek için ayarlanan aynaları, çıkma teklifini kabul etmediğim için canımı acıtan okul arkadaşlarım, ev telefonundan yapılan sapık konuşmalar.”

Sanatçının dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise, bir televizyon kanalı gecesinde sarhoş bir kanal yöneticisinin fiziksel taciziyle yaşadığı tartışma.  Saat, özetle şöyle anlattı: “Ka­dı­na, be­de­ni­ne, se­çim­le­ri­ne, hak­la­rı­na say­gı gös­ter­me­yen ka­fa­lar! Rağ­men çok sans­lıy­mı­şım di­yo­rum ar­tık, hep te­ğet geç­mi­şim. Te­ca­vüz, bı­çak­lan­ma, ke­si­lip ba­vu­la tı­kış­tı­rıl­ma, oto­büs du­ra­ğı­na ko­ma­da bı­ra­kıl­ma, ya­kıl­ma ya­şa­ma­dım. İn­san­lık suç­la­rı­na göz yum­mak suç­tur!!! Bir gün he­sap so­ru­lur!!! Cin­si­yet ayır­mak­sı­nız her va­tan­da­şın ca­nı­nı, hak­la­rı­nı ko­ru­mak gö­re­vi­niz­dir!!! Di­le­rim son gü­nü­nü hiç ha­tır­la­ma Öz­ge­can ha­yal­le­rin­le hu­zur için­de uyu.”

Sa­at, Ins­tag­ra­m’­da ise “Oğ­lu­na ka­dın­la­ra say­gı ve sev­gi gös­ter­me­yi öğ­re­t” cüm­le­si­ni ta­kip­çi­le­riy­le pay­laş­tı.

TEPKİLER...

Bakan İslam'a kadınlardan tepki

Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Ay­şe­nur İs­lam, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.  İs­lam ba­sın men­sup­la­rı­na açık­la­ma ya­par­ken bir grup ka­dın ‘İ­dam is­ti­yo­ru­z’ di­ye ba­ğır­dı. İs­lam, ken­di­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­yınca ka­dın­lar ta­ra­fın­dan yu­ha­la­na­rak pro­tes­to edil­di.

Sahaya Özgecan tişörtleriyle çıktılar

Mer­sin İd­man­yur­du oyun­cu­la­rı, sa­ha­ya maç­tan ön­ce Öz­ge­can As­lan'ın fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı ti­şört­ler­le çık­tı. Be­şik­taş-Bursa ma­çın­dan ön­ce de ta­raf­ta­lar 1 da­ki­ka su­sa­rak Öz­ge­ca­n’­ı an­dı.

Türkiye yürüdü kadınlar gözaltında

Vah­şe­t tüm Tür­ki­ye­’yi ayağa kaldırdı. Yur­dun dört bir ya­nın­da top­la­nan yüz­ler­ce ki­şi, “Ka­dın ci­na­yet­le­ri­ne son", "Öz­ge­can As­lan is­ya­nı­mız" slo­ganlarıyla  yü­rü­dü. Tak­sim Mey­da­nı­’n­da, pan­kart açan 5 ka­dın gö­zal­tı­na alın­dı.

‘Gençlik merkezinin adı Özgecan olacak’

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, Kadın Kolları programında An­tal­ya­’da ye­ni açı­la­cak genç­lik mer­ke­zi­nin adı­nın ‘Öz­ge­can As­lan’ olacağını açıkladı. 

Kılıçdaroğlu'ndan aileye başsağlığı telefonu

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ni baş­sağ­lı­ğı için te­le­fon­la ara­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, ca­nilerin en ağır ce­za­ya çarp­tı­rıl­ma­sını istedi.

Erdoğan ve Albayrak’tan taziye ziyareti

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kız­la­rı Er­do­ğan ve Al­bay­rak ile KA­DEM Baş­ka­nı Ay­dın Yıl­maz, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Mehmet Görmez: Melekler alemi de ağladı

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, Twit­te­r’­da “Öz­ge­ca­n’­ın gad­dar bir kül­tür ta­ra­fın­dan acı­ma­sız­ca yok edil­me­si kar­şı­sın­da me­lek­ler ale­mi­nin de ağ­la­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” dedi.

BUGÜN
<< Önceki Haber Kadına şiddette dehşete düşüren tablo Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER