Özgür medyaya havuz medyasından skandal atama

Ankara 5. Sulh Ceza Hakmliği ile hukuksuzca el konulan Koza İpek Holding'İn medya kuruluşlarına havuz medyasından yapılan atama hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Özgür medyaya havuz medyasından skandal atama

Hukuken kayyumun bağımsız isimlerden oluşması gerekiyor ama...

Koza İpek Holding'e atanan kayyum listesinde hükümete yakın Sabah ve ATV'yi de içeren Turkuvaz Medya Grubu'nun eski yöneticileriyle AK Parti bağlantılı isimler de var.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nden Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum ataması yönünde karar verildi. Siyasi gasp olarak değerlendirilen ve hukuksuz olduğu öne sürülen kararda kayyum atanan şirketler ile buralara atanan bazı kayyumların isimleri skandalı ortaya çıkardı.

Koza İpek Holding ve maden-enerji şirketleri:

Özen Pala (Demiröz Mali Müşavirlik’te mali müşavir),

Arif Yalçın, Mustafa Akçil, Hayrullah Dağıstan, Mustafa Şimşek, Hamza Yanık, Ali Yazlı (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi/ AK Parti’den Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve Encümeni), Cahit Demiral, Yasin Kalem.

Basın şirketleri: Ali Rıza Esmen, Çetin Altay, Hüdai Bal, (Daha önce Turkuvaz Medya Grubu’nda çalıştı, daha sonrasında TMSF tarafından SHow TV yönetimine atandı.)

Fatih İcin, Bilal Koyuncu, Ümit Önal (Turkuaz Medya Grubu’nda reklam grup başkanlığı yaptı.

Digiturk Yönetim Kurulu Üyesi) Diğer şirketler: Ali Yazlı, Hayrettin Bıyıklıoğlu, Kemal Yıldır, Yusuf Atmaca, Şahin Dağlı, Özen Pala, Kemal Yıldır, Hasan Ölçer,  Mehmet Tunçel, Mehmet Üzer, Nevzat Demiröz (AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün kardeşi, mali müşavir) Hikmet Keleş, Yasin Kalem, Hamza Yanık, Arif Yalçın. Karar siyasidir hukuki değildir
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal: Kay­yum atan­ma­sı si­ya­si bir ata­ma­dır. Hu­ku­ki de­ğil­dir. Se­çi­me 6 gün ka­la ya­pıl­ma­sı ma­ni­dar­dır. Bu ka­rar Ana­ya­sa­’nın 30. Mad­de­si­ne ay­kı­rı­dır. Bu mad­de dev­le­tin ba­sın önün­de­ki tüm en­gel­le­ri kal­dır­ma­sı ge­rek­ti­ğini söylüyor. Bu­nun yap­tı­rı­mı Türk Ce­za Ka­nu­nu mad­de 124’e gö­re ay­kı­rı­dır ve Ana­ya­sa­y’ı çiğ­ne­me su­çu­dur. Yar­gı­nın bu ka­ra­rı ve­ren yar­gıç­lar için yar­gı­la­ma yo­lu açı­la­cak. Kay­yum yo­lu, bor­cu­nu öde­ye­me­yen şir­ket­ler için ya­pı­lan bir uy­gu­la­ma­dır. Bun­lar key­fi­dir. Ana­ya­sal suç iş­li­yor­lar. Sı­ra, Do­ğa­n’­a Cum­hu­ri­ye­t’­e, Or­ta­do­ğu­’ya, Bir­Gü­n’­e ge­le­cek. Dik­ta­tör re­jim­le­rin uy­gu­la­ma­sı.


Bu bir çökme operasyonudur

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral: “Bu bir çök­me ope­ras­yo­nu­dur. Dev­let bi­rey­le­rin hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni, te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­ni yok sa­yı­yor. Med­ya­yı sus­tu­ra­ma­yan­lar şir­ket­le­re el koy­mak su­re­tiy­le yö­net­mek is­ti­yor­lar. Bu­nun ama­cı ve he­de­fi med­ya­yı sus­tur­mak ve te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­ni or­ta­dan kal­dır­mak­tır. Sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri AK­P’­nin si­la­hı ha­li­ne gel­di. Ma­kul şüp­he ile in­san­la­rı gö­zal­tı­na alan­lar ma­kul şüp­he ile şir­ket­ler­de el koy­ma­nın yo­lu­nu aç­tı­lar. TMSF ba­sı­nı oluş­tur­mak için tüm med­ya­yı kıs­kaç al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me­si­ni is­te­mi­yor­lar. Mil­let 1 Ka­sı­m’­da bun­la­ra ge­rek­li der­si ve­re­cek­tir.

Üçüncü dünya ülkelerinde olur

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan: “Bun­la­rı as­la meş­ru gör­mü­yo­ruz. İk­ti­dar­lar ken­di­le­ri­ne mu­ha­lif olan işa­dam­la­rı­nı, şir­ket­le­ri ba­tı­ra­rak yol­la­rı­na de­vam eder­ler­se bu ta­ma­mıy­la dik­ta­tör­yal  bir yak­la­şım olur. İk­ti­da­rın ya­nın­da olup, ol­ma­ma­sı­na gö­re şir­ket­ler ba­tı­rı­lı­yor­sa ve­ya kol­la­nıp gök­le­re çı­kar­tı­lı­yor­sa bu ta­ma­mıy­la üçün­cü dün­ya ül­ke­le­rin­de olan bir şey. Ta­ma­mıy­la sin­dir­me­ye yö­ne­lik ama ters te­pe­cek­tir. Bu­nu gö­ren mil­let ik­ti­dar ile il­gi­li da­ha faz­la olum­suz dü­şü­ne­cek. Tep­ki ve­re­cek.”
<< Önceki Haber Özgür medyaya havuz medyasından skandal atama Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER