RTÜK Başkan adayı: Sopalık dönemi bitti

Verdiği kararlarla AKP'nin medyayı cezalandırma kuruluna dönen RTÜK’ün üyesi ve başkan adayı Ali Öztunç kurumda 'sopalık dönemi'nin bittiğini kaydetti.

RTÜK Başkan adayı: Sopalık dönemi bitti

AKP’nin  RTÜK’ teki üstünlüğünü kaybettiğine değinen Öztunç, yeni yönetimle tarafsızlığın hedeflendiğini söyledi. Kurulun 13 yıl boyunca zarar gördüğünü ifade etti, Medya özgürlüğüne dikkat çekti. 

Öztunç, "RTÜK'te bir kan değişimine ihtiyaç var. Yönetilen zihniyet tarafından Türkiye'deki medya özgürlüğüne zarar verildi. Medya özgürlüğü yeniden inşa edilmeli. Özgür bir basının sağlanması için RTÜK'ün tarafsız olması lazım" dedi. Başkanlık seçimi sonunda medyayla işbirliğini artıracaklarını ifade eden Öztunç "Tarafsız medya ve medya özgürlüğünü oluşturacağız.
 
SİYASİ BASKIYA SON

Kurul üzerindeki siyasi baskının 22 Temmuz’daki başkanlık seçimiyle son bulmasını isteyen Öztunç, yayın organlarına yanlı davranıldığını dile getirdi. Bu durumu da ‘sopalık dönem’ olarak nitelendirdi. Öztunç, “Sen iktidarın yanındasın veya değilsin diye kimseye ceza verilmeyecek. Bütün kanallara eşit mesafede durulması lazım. RTÜK’te ‘sopalık dönemi’, bazı partilere yandaşlık yapan kanallara bodyguardlık dönemini bitirmek istiyorum” diye konuştu.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK

MHP ve HDP üyelerine dönüşümlü başkanlık teklifinde bulunduğunu anlatan Öztunç şöyle devam etti: “HDP ve MHP’nin desteğini talep ediyorum.

RTÜK’te AKP’lilerin çalışmalarından en fazla rahatsız olan MHP’li arkadaşların bizimle bir araya gelmesi lazım. Kimse koltuk peşinde değil. Burayı güzel bir kurum haline getirelim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Buranın AKP’ye teslim edilmemesi lazım. Muhalif liderlere karşı yapılan yanlışlara ceza verme konusunda AKP’liler her zaman ret oyu verirken bizler direndik.

Sayın Bahçeli’nin bunları tartacağını düşünüyorum. HDP, CHP ve MHP’nin ortak hareket ederek sorunları çözeceğine inancım tam.” Öztunç, AKP’li üyelerle birleşmeyeceklerini de belirtti.

SİYASİ CEZALAR VERİLDİ

Si­ya­se­tin RTÜK'e ka­rış­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Öz­tunç, ku­ru­lun si­ya­si ka­rar­la ce­za­lar ver­di­ği­ni şöy­le an­lat­tı: “Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da ve 17/25 Ara­lı­k’­ta ba­zı ka­nal­lar ce­za­lan­dı­rıl­dı. Si­ya­si ka­rar­lar ve­ril­di.

YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Ka­na­lın içe­ri­ğin­den do­la­yı ce­za­lar ve­ri­le­cek. Ya­yın­cı­nın si­ya­si dü­şün­ce­sin­den do­la­yı ce­za ke­sil­me­si ola­yı­nın or­ta­dan kalk­ma­sı la­zı­m” di­ye ko­nuş­tu. Da­ha ön­ce­ki yö­ne­tim­le­rin ya­yın­cı­la­rı yok et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. Öz­tunç, 5 oy alan ki­şi­nin RTÜK baş­ka­nı ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

DURSUN ÜST KURULU TAKMADI

RTÜK es­ki Baş­ka­nı Da­vut Dur­sun'u da Öz­tunç şu söz­ler­le eleş­tir­di: “Bu­ra­ya çok bü­yük be­del­ler ödet­ti. Za­rar ver­di. Tek ba­şı­na yö­net­mek is­te­di.Üst ku­ru­lu tak­ma­dı. ‘Her şe­ye yet­kim var, ben baş­ka­nı­m’ de­di. Ar­tık üst ku­rul­la yö­ne­til­me­si­ni is­ti­yo­ruz.” Dur­sun'un Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si­’n­de aka­de­mis­yen ola­rak ha­ya­tı­na de­vam ede­ce­ği bil­gi­si­ni de pay­laş­tı.

GİZLİ PAZARLIKLAR YAPILAMAYACAK

RTÜK'ün ka­nu­na gö­re ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Öz­tunç, üst ku­rul ka­rar­la­rı­nın ka­mu­oyun­dan sak­lan­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.

TARAFSIZ VE ÖZGÜR

Öz­tunç, RTÜK'ün şef­faf ha­le ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da gi­z­li pa­zar­lık­lar, giz­li ope­ras­yon­lar ya­pıl­ma­ya­cak. Bu­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. Ta­raf­sız med­ya ve med­ya öz­gür­lü­ğü­nü oluş­tu­ra­ca­ğız. Med­ya­nın üze­rin­de­ki bu De­mok­le­s’­in kı­lı­cı­nı kal­dı­ra­ca­ğı­z” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

BUGÜN GAZETESİ
<< Önceki Haber RTÜK Başkan adayı: Sopalık dönemi bitti Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER