Seçim öncesi bu oyuna dikkat!

Milletvekili adayına sahte seçmen kağıdı gönderilmesi sonrası skandallar bitmiyor. Bahçelievler’de bir apartmanın olmayan 6 dairesi ile diğer tüm dairelerine de sahte seçmen kağıdı gönderildi.

Seçim öncesi bu oyuna dikkat!

İs­tan­bul Bah­çe­li­ev­le­r’­de Hür­ri­yet Ma­hal­le­si Ga­zi so­kak­ta bu­lu­nan Kut­ra­loğ­lu Apart­ma­nı­’n­da dai­re nu­ma­ra­la­rı 7’den baş­lı­yor.

SA­KİN­LE­R ŞOKE OL­DU

An­cak muh­tar­lık 1’den 6’ ya ka­dar ol­ma­yan da­ire­le­rin hep­si­ne sah­te seç­men ka­ğı­dı gön­der­di. Apart­man­da otu­ran ev sa­hip­le­ri­ne de sah­te seç­men kâ­ğı­dı gön­de­ril­me­si ise şaş­kın­lı­ğı ar­tır­dı. Sa­kin­ler, seç­men kâ­ğıt­la­rın­da­ki isim­le­rin hiç­bir za­man apart­man­la­rın­da otur­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ken­di evi­ne de sah­te se­çim ka­ğı­dı gön­de­ril­di­ği­ni be­lir­ten bir apart­man sa­ki­ni, “Sah­te seç­men ka­ğıt­la­rı­nı gö­rün­ce çok şa­şır­dım. Çün­kü hem otu­ran ki­şi­le­rin ev­le­ri­ne sah­te seç­men ka­ğı­dı gön­der­miş­ler hem de apart­man­da ol­ma­yan da­ire­le­re bu pu­su­la­lar gel­miş. Yet­ki­li­le­rin bu ko­nu­yu açık­lı­ğa ka­vuş­tur­ma­sı ge­re­ki­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

120 SANDIKTA HİLE YAPILDI

MHP Ge­nel Sek­re­te­ri İs­met Bü­yü­ka­ta­man, 2011’de ya­pı­lan ge­nel se­çim­ler­de Bur­sa'da 120 san­dık­ta MHP’­ye bir oy da­hi çık­ma­ma­sı son­ra­sı yap­tık­la­rı araş­tır­ma so­nu­cu­nu açık­la­dı.

Bü­yü­ka­ta­man, “Bir­leş­tir­me tu­ta­nak­la­rın­da MHP'nin al­dı­ğı oy­la­rı, al­tın­da­ki ve­ya üs­tün­de­ki tu­ta­nak­ta yer alan par­ti­ye ya­zıl­dı­ğı­na da­ir cid­di tes­pit­le­ri­miz ol­du. Güm­rük­ten ge­len oy­lar ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek 300 oy­la 3'ün­cü mil­let­ve­ki­li­miz eli­miz­den alın­dı. Bu­nun adı mil­li ira­de do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı­dı­r” de­di.

SAHTE OY KULLANAN BÜYÜK VEBAL ALIR

Sah­te seç­men ka­ğıt­la­rı ile oy kul­la­na­cak ki­şi­le­rin bü­yük ve­ba­le ne­den ola­ca­ğı­nı söy­le­yen CHP Mil­let­ve­ki­li ve es­ki müf­tü İh­san Öz­kes, “Sah­te seç­men ka­ğı­dıy­la oy kul­la­nan ki­şi­nin yap­tı­ğı gü­nah­tır ve ha­ram iş­le­miş olur. Hak­sız­lık­la, yol­suz­luk­la bir se­çim ka­za­nı­lı­yor­sa o ma­ka­mı iş­gal eden­le­rin al­dı­ğı ma­aş da ha­ram­dır. Di­ğer­le­ri­nin hak­kı­na ye­di­ği için de kul hak­kı­nı da gi­re­r” di­ye ko­nuş­tu.

TANAL: SAVCILAR RE'SEN HAREKETE GEÇMELİ

Sah­te seç­men kâ­ğı­dı­nın ha­be­ri ol­ma­dan ken­di evi­ne de gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten CHP’­li Mah­mut Ta­nal “O­tur­ma­dı­ğı yer­de otu­ru­yor­muş gi­bi bel­ge dü­zen­le­ni­yor­sa bu sah­te­ci­lik su­çu­dur. Cum­hu­ri­yet  sav­cı­la­rı­nın re’­sen ha­re­ke­te geç­me­si la­zım. Ka­mu gü­ven­li­ği­ni sar­sar. Bu ge­çiş­ti­ri­le­cek bir olay de­ği­l” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Yunus TİRYAKİ- BUGÜN GAZETESİ
<< Önceki Haber Seçim öncesi bu oyuna dikkat! Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER