THK ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticilere soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları olduğu belritilen THK ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Mu¨du¨rlu¨k ve valilikler tarafından dernek denetimlerinin, 5253 sayılı "Dernekler Kanunu"nun ilgili maddeleri geregˆince du¨zenli olarak yapıldığı hatırlatıldı.


 
Bu kapsamda, 2018'de denetlenen 5 bin 434 dernekten 613'ü hakkında idari is¸lem yapıldığı, 182 dernekle ilgili adli is¸lem yapılması ic¸in de yargı mercilerine bildirimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılının Agˆustos ayı itibarıyla 4 bin 454 dernegˆin denetiminin yapılması sonucunda 424 dernek ile ilgili olarak idari is¸lem yapılmıs¸, 132 dernek ile ilgili olarak adli is¸lem yapılması ic¸in yargı mercilerine bildirimde bulunulmus¸tur. Hakkında idari is¸lem yapılan ve adli mercilere suc¸ duyurusunda bulunulan dernekler arasında Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Kızılay Dernegˆinde go¨rev yapmıs¸ yo¨neticileri de bulunmaktadır.

THK'nin 1 Ocak 2013-8 Haziran 2016 tarihleri arasındaki is¸lemlerinin Bakanlıgˆımız dernekler denetc¸ileri tarafından denetlenmesi sonucunda, THK tu¨zu¨gˆu¨ne go¨re borc¸lanılabilecek miktarın c¸ok u¨zerinde borc¸lanıldıgˆı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfından THK'ye bes¸ yıllıgˆına kiralanan uc¸ak ve helikopter ic¸in yapılan o¨demenin kiralanan tas¸ıtların satın alma degˆerine es¸it oldugˆu belirlenmiştir. Ayrıca ilgili s¸irket tarafından o¨denmesi gereken yakıt bedelinin THK I·ktisadi I·s¸letmesi tarafından o¨dendigˆi, THK'ye ait bazı demirbas¸ların THK Havacılık Vakfı c¸alıs¸anlarınca satıldıgˆı, THK İktisadi İs¸letmesi tarafından 10 uc¸agˆın satıs¸ ihalesine ilis¸kin belgelerin denetim sırasında ibraz edilemedigˆi, mu¨lkiyeti THK'ye ait 9 tas¸ınmazın degˆerinin c¸ok altında satıldıgˆı, yurtdıs¸ından alınan bazı yardımların mu¨lki idare amirligˆine bildirilmedigˆi tespit edilmis¸tir."

Tu¨rkiye Kızılay Dernegˆi'nin o¨nceden ortagˆı oldugˆu ic¸ecek ve pazarlama alanında faaliyet go¨steren iki s¸irket ve bir ildeki şubesiyle ilgili de İçişleri Bakanlıgˆınca inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İc¸ecek s¸irketindeki mal giris¸ ve c¸ıkıs¸ formları arasında uyumsuzluk oldugˆu, pazarlama s¸irketindeki hisselerinin tamamının 2008 yılında bas¸ka bir s¸irkete devredilmesine ragˆmen bayilerden alınan teminatların Kızılayın ortagˆı oldugˆu ic¸ecek s¸irketine devredilmedigˆi belirlendi.

Kurumun bir ildeki şubesi tarafından 2005 yılında ihale ile yaptırılan c¸ok amac¸lı salon binasında Kızılayın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili şubeye durumun bildirilmesine ragˆmen, ihaleyi alan firma hakkında hukuki is¸lemlerin yapılmadıgˆı, 2009 yılında aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde, is¸ artırımına gidilerek firmaya yapılan o¨demelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak kurumun zarara ugˆratıldıgˆı tespit edilmis¸tir."

Söz konusu tespitlerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Dernegˆinde go¨rev yapmıs¸ yo¨neticiler hakkında Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulduğu ve ilgili valilikc¸e idari is¸lemler yapılmasının istenildiği vurgulandı.

Yas¸anan istifalar nedeniyle THK Merkez Yo¨netim Kurulu u¨ye sayısının 12'den 3'e du¨s¸mesinden dolayı THK'nin 26 Haziran 2019'dan itibaren merkez yo¨netim kurulundan yoksun kaldıgˆı ve yo¨netiminin bas¸ka yoldan sagˆlanamadıgˆının anlas¸ıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlıgˆımıza ulas¸an s¸ikayetler u¨zerine de 26 Agˆustos pazartesi gu¨nu¨nden itibaren bir mu¨lkiye bas¸mu¨fettis¸i ve iki dernekler denetc¸isi tarafından THK'nin denetimine bas¸lanmıs¸tır." denildi.
<< Önceki Haber THK ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticilere... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER