Kültür Dünyamızın Münevverleri 12: Ahmet Hamdi Tanpınar

M. Ertuğrul İncekul

M. Ertuğrul İncekul

06 Haz 2023 11:02
 • Ahmet Hamdi Tanpınar (23 Haziran 1901- 24 Ocak 1962) Yokoluş ve varoluş yıllarını çok başarılı satırlara taşımış bir fikir adamıdır. Doğu ve Batı'yı başarılı sentezlemiş, maziye tutkun ama belki ondan da çok geleceğe tutkuluydu. Türk yazar, şair, edebiyat tarihçisi ve akademisyendir. 


  İstanbul'da doğan Tanpınar, babasının isteği üzerine öğrenimini tamamladıktan sonra edebiyata yönelmiş ve edebi çalışmalarına başlamıştır. Edebiyat alanında önemli eserler veren Tanpınar, özellikle roman, öykü, şiir ve deneme türlerinde eserler kaleme almıştır. Türk edebiyatının modernist akımlarından etkilenen Tanpınar, geleneksel Türk edebiyatı ile batı edebiyatının sentezini yaparak kendi edebi tarzını oluşturmuştur. Eserlerinde zaman, geçmişin izleri, kimlik ve modernleşme gibi temaları derinlemesine işlemiştir.


  Tanpınar'ın en önemli eserlerinden biri olan "Huzur" romanı, Türk edebiyatının başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Roman, zamanın geçiciliği, ölümlülük, aşk ve geçmişle yüzleşme gibi temaları ele alır. Ayrıca "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ve "Mahur Beste" gibi diğer önemli romanları da vardır.


  Tanpınar, edebiyatın yanı sıra Türk edebiyat tarihi üzerine de çalışmalar yapmış ve "Divan Edebiyatı" ve "Tanzimat Edebiyatı" gibi konularda önemli eserler kaleme almıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat dersleri vermiş ve akademik kariyerine devam etmiştir.


  Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri, dilin güzelliği, derin düşünceleri ve edebi ustalığıyla tanınır. 24 Ocak 1962 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini kapayan Tanpınar, Türk edebiyatının büyük bir değeri olarak anılmaktadır.


  Tanpınar’da zaman kavramı


  Başyapıtlarıyla Türk edebiyatının ölümsüz isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, zamanın ve geçmişin izini sürmek konusunda kendine özgü bir derinlik sunar. Romanlarında, öykülerinde ve denemelerinde Tanpınar, zamanın akışını anlamak ve insanın geçmişle ilişkisini keşfetmek üzerine derin bir betimleme sunar.


  Tanpınar'ın eserlerinde zamanın değişkenliği ve geçmişin izleri, insanların hayatlarına nasıl dokunduğunu ustalıkla işler. Onun kaleminden çıkan karakterler, geçmişle gelecek arasında gidip gelen karmaşık bir duygu seline katılır. Romanlarındaki karakterler, geçmişin hafızalarını taşırlar ve onlarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu yüzleşme, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel düzeyde de gerçekleşir.


  Tanpınar'ın "Huzur" adlı romanı, zamanın izini sürmeye odaklanan bir başyapıttır. Romanın ana karakteri Mümtaz, geçmişin ve hatıraların izinde dolaşırken, zamansız bir aşkın etkisinde kalır. Roman, zamanın geçiciliği ve ölümlü olmanın kaçınılmazlığı temasını derinlikli bir şekilde ele alırken, Tanpınar'ın zamana ve geçmişe olan saygısını da yansıtır.


  Tanpınar'ın eserlerinde zaman, çoğu zaman bir melankoli kaynağı olarak karşımıza çıkar. Geçmişin yitip giden güzellikleri ve kaybolan anılar, karakterlerin iç dünyasında nostaljik bir hüzün yaratır. Bu hüzün, okuyucuyu geçmişle birlikte yolculuğa çıkarırken, zamanın karmaşıklığı ve anın değerini anlama ihtiyacını da tetikler.


  Yazarın eserlerinde zaman, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumun ve kültürün bir parçası olarak da ele alınır. Tanpınar, geçmişin izlerini sürerek Türk toplumunun kimliğini anlamaya çalışır. Eserlerinde Osmanlı döneminin etkileri, Batı ile Doğu arasındaki çatışmalar ve modernleşmenin getirdiği değişimler üzerine derin bir tahlil yapar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri, zamanın geçiciliği ve geçmişle olan ilişkimizin karmaşıklığı üzerine derin düşünceler sunar.


  Kimlik krizi 


  Türk toplumunun kimlik arayışını, geçmişle bağlantısını ve modernleşme sürecinde yaşanan çatışmaları ele alarak, kimlik krizini derinlemesine yorumlar. Tanpınar'ın eserlerinde kimlik krizi, genellikle bireylerin geçmişle gelecek arasında sıkışmış hissetmesi ve kimliklerini bulma çabası olarak ortaya çıkar. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Türkiye'nin modernleşme süreci, toplumun kimlik arayışını derinden etkilemiştir. Tanpınar, bu dönemde yaşanan değişimlerin bireyler üzerindeki etkilerini ve kimlik bunalımını işler.


  Tanpınar'ın eserlerinde geçmişin izleri, gelenekler, değerler ve kültürel mirasın önemi vurgulanır. Geçmişin değerlerinin unutulması ve modernleşme sürecinde Batı ile çatışan değerlerin sorgulanması, toplumun kimlik krizini derinleştirir. Bireyler, geçmişin mirasını taşıma ve modern dünyada yer bulma arasında gidip gelirler. Bu durum, kimlik karmaşası ve bunalımına yol açar.


  Ferd ve Cemiyet


  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın cemiyet ve ferde bakışı, eserlerinde derinlemesine incelenen ve üzerinde durulan temel konulardan biridir. Tanpınar, cemiyetin ve bireyin iç içe geçmiş ilişkisini, toplumun değerlerini ve bireyin kimliğini keşfetmeye yönelik bir yaklaşım sergiler.


  Tanpınar'ın eserlerinde cemiyet, genellikle bir çatışma alanı olarak ortaya çıkar. Toplumun kuralları, gelenekleri ve normları, bireyin özgür iradesiyle çatışabilir. Bu çatışma, bireyin iç dünyasında bir gerilim oluşturur ve kimlik arayışını tetikler. Cemiyetin baskısı ve toplumsal beklentiler, bireyin özgürlüğünü sınırlayabilir ve onu kendi iç dünyasına dönmeye zorlayabilir.


  Ferdin Tanpınar'ın eserlerindeki önemi büyüktür. Bireyin içsel dünyası, düşünceleri, duyguları ve çatışmaları, Tanpınar'ın anlatımında merkezi bir konumdadır. Bireyin kimliği, geçmişin izleriyle şekillenirken, içsel çatışmalar ve arayışlar da onun karakterini derinleştirir.


  Tanpınar'ın eserlerindeki karakterler, genellikle kendi iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta, toplumun beklentileriyle kendi istekleri arasında denge kurmaya çalışırlar. Birey, kendi kimliğini ve özgünlüğünü keşfetme sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu süreçte, cemiyetin ve toplumun baskısıyla mücadele ederken kendi iç sesine kulak verir.


  Ahmet Hamdi Tanpınar, cemiyetin ve ferdin iç içe geçmişliğini, bireyin iç dünyasının karmaşıklığını ve kimlik arayışını işleyerek derin bir anlayış sunar. Eserlerinde cemiyetin etkileri ve bireyin içsel çatışmalarıyla uğraşan karakterler, okuyucunun kendi benliklerini sorgulamasına ve insanlık durumunu daha iyi anlamasına zemin hazırlar.


  Ahlak, etik 


  Tanpınar, ahlaki değerlerin ve etik normların, toplumun ve bireyin düzenini sağladığına inanır. Eserlerinde, toplumun ahlaki değerlerine olan saygı, bireyin iç dünyasında bir denge ve huzur verir. Ahlak ve etik, insanların toplumsal ilişkilerinde adalet, dürüstlük ve sevgi gibi değerleri korumasına yardımcı olur.


  Tanpınar'ın eserlerinde ahlak ve etik konuları, karakterlerin içsel çatışmaları, toplumsal beklentilerle kişisel özgürlük arasındaki çatışmaları ve insanın kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını ele alan derin bir anlayışla işlenir. Okuyucuya, ahlaki değerlerin ve etik normların insan yaşamında önemli bir yerinin olduğunu hatırlatır ve insanın içe yolculuğunda bu değerlerin rehberlik etmesini vurgular.


  Medeniyet telakkisi


  Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde medeniyet kavramına büyük bir önem verir ve medeniyetin oluşumu, değerleri ve sürdürülmesi üzerine derinlemesine düşünür. Tanpınar'a göre medeniyet, toplumun kültürel, entelektüel ve estetik değerlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır.


  Tanpınar, medeniyeti sadece maddi gelişme ve ilerlemeyle özdeşleştirmeyerek, kültürel bir birikimin ifadesi olarak görür. Ona göre medeniyet, bir toplumun estetik duyarlılığı, sanatsal üretimi, ahlaki değerleri, bilgi birikimi ve tarihsel derinliğiyle şekillenir. Bu anlamda medeniyet, insanın evrensel değerleri anlama ve ifade etme çabasıdır.


  Tanpınar, medeniyetin sürdürülmesi için geçmişle olan bağın önemini vurgular. Geçmişin izlerini takip etme, kültürel mirasa sahip çıkma ve geçmişin değerlerini anlama, Tanpınar'a göre medeniyetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kritik bir adımdır.


  Medeniyetin yükselişi ve düşüşü arasındaki çatışmaları da Tanpınar'ın eserlerinde görmek mümkündür. Medeniyetin bozulması, toplumun değerlerinin sorgulanması ve giderek kaybedilmesi, Tanpınar'ın ele aldığı temalardan biridir. Bu durum, bireylerin ve toplumun kimlik bunalımına sürüklenmesine neden olabilir.


  Ahmet Hamdi Tanpınar, medeniyetin toplumun temel taşı olduğunu düşünür. Medeniyet, insanların birlikte yaşama ve ortak değerleri paylaşma yeteneğini ifade eder. Eserlerinde, medeniyetin korunması, değerlerin yaşatılması ve kültürel birikimin sürdürülmesi için insanların sorumluluklarını hatırlatır ve toplumun geleceği için bu değerlere sahip çıkmanın önemini vurgular.


  Modernizm ve gelenek


  Mehmet Aydın'ın “Kayıp Zamanın İzinde Ahmet Hamdi Tanpınar” kitabında Türk aydınını Osmanlı ve kendi kültür coğrafyamızın mirası ile tanıştırma hedefinden bahseder. Tanpınar, mazi ile hesabını gören bir Türkiye’nin peşindeyim, der. Batı'yı okumak için Doğu sentezini de bilmek ve Cumhuriyet modernleşmesini yeniden ele almayı savunur. Nilüfer Göle'nin “Batı dışı modernleşmeler" de belirttiği gibi, Batı'nın dışındakiler aslında Batı modernizminin aynasıdır. 
   

  Rene Guenon’dan alıntı ile “Gelenek arayışı, geçmişle bağ kurmak arzusu, acımasız ve yıkıcı modern yaşam karşısından köksüzleşen, ezilen zayıf bireyin kendisini ayakta tutabilecek ahlaki, dini, felsefi değerleri arama ihtiyacından ortaya çıkıyor.”  Aslında gelenek sabit bir norm değildir, yeniden oluşan sosyal hadiseler ve arayışlarla kendini yeniden üretir. Değişim ve muhafazakarlığı da ele alır. Maziyle hesaplaşırken olumsuz yaklaşmamak, yeniyi ararken kolaycı bir sentezcilikten kaçınmak, eski-yeni ilişkisini modernite içinde düşünmek. Ayrıca Kemalist Cumhuriyet’te totaliter rejimin özelliği olan avam ve elit arasındaki uçurumu ve ötekileştirmeyi, jakoben yaklaşımın toplumu kutuplaştırdığını dolayısıyla tam bir moderniteden bahsedilemeyeceğini anlatır. 


  Muhafazakarlıkla modernite arasında bir bağ vardır, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi ülkelerde hem demokrat hem de muhafazakâr olunabilir. Ama otokrat ve diktatoryal rejim ülkelerinde, Türkiye, Venezuela, Afganistan gibi, sistemin bir parçası olan muhafazakârlar hâlâ kendilerini demokrat ya da liberal olarak tanımlayabiliyorlar. 


  Tanpınar’ın farklı konulardan düşünceleri, 


  - Bugün Türkiye’sinde nesillerin beraberce okuduğu beş kitap bulamayız.
  - Süreklilik ancak cemiyet ile mümkündür.
  - Dünya ölçeğinde bir uygarlığa doğru gidiyoruz. Karşılıklı birbirine geçme dönemindeyiz.
  - Modern hayat ölüm düşüncesinden uzaklaşmayı emreder! Unutturur.
  - Izdırap günlük ekmeğimizdir; ondan kaçan insanlığı en zayıf tarafından vurmuş olur, ona en büyük ihanet ızdıraptan kaçmaktır.
  - “ ...hadiselerle beraber biz de değişiriz ve biz değişince mazimizi de yeni baştan kurarız”
  - Yeninin aydını olmak zorunluluğunun bilinci.
  - Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla her şey ayağınıza gelir.
  - Garp Avrupa’dan fazla bir şeydir.
  - Yalnızlığını iyice yokla ve beyhude ile doldurma. Yalnızlığın seni Allah'a götürür.

  06 Haz 2023 11:02
  YAZARIN SON YAZILARI