Yedi kandilli süreyya gibi

Safvet Senih

Safvet Senih

18 Ağu 2018 09:04
 • Derince anlatan yedi çeşit tevhidi
  İhlas Sûresi
  Ülker takım yıldızı Süreyya gibi
  Yedi mübarek kandilli.
  Evet anlatıyor hedeflerimizi
  Yedi tevhidi İhlas Suresi
  Kamçılayıp aşk ve şevkimizi
  KUL HÜVE, Üstadımızın dediği üzere
  Tevhid-i şuhûda işaret…
  ALLÂHÜ  EHAD
  Tevhid-i ulûhiyete delâlet
  ALLAHÜ’S-SAMED
  Hem tevhid-i rububiyeti hem de 
  Tevhid-i kayyumiyeti içinde saklar
  LEM  YELİD
  Tevhid-i celâle bakar
  VE  LEM  YÛLED
  Tevhid-i sermediyet
  VE  LEM  YEKÜN  LE  HÛ  KÜFÜVEN  EHAD
  Tevhid-i câmiye işaret:
  Eşi, benzeri ve dengi yok elbet 
  Onun için okuyan üç İhlas’ı
  Alır bir hatim sevabı
  Bin üç tane İhlas’sa 
  Bütün dertlere deva…
  Üstad Hazretlerinin ifadesiyle “İhlâs’ın ebcedi makam-ı hurûfisi 1003”… Ehline göre duaların ve münacaatların tesirli olması için belli bir müddet riyazat gerekir ama 1003 İhlas ile yapılacak dualarda böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı ifade ediliyor. 
  Bir topluluğun Efendimize (S.A.S.) gelip “Bu mahlukatı Allah yarattı, fakat Allah’ı kim yarattı?” sorusunu sormaları üzerine bu sure nâzil olmuştur. 
  Efendimiz (S.A.S.) “Bir gecede Kur’an’ın üçte birini okumaktan herhangi biriniz âciz midir?” buyurdu. İnsanlara zor göründü. Sonra buyurdu ki, “Bir kimse ‘Kul hü vallahü ehad’ okursa, okuduğu Kur’an’ın üçte birine denk olur.”
  Başka bir rivayette: Resulullah Efendimiz (S.A.S.) buyurdu ki, “Toplanın  size Kur’an’ın üçte birini okuyacağım.” Biraz sonra toplanan toplandı, Hz. Peygamber (S.A.S.) çıktı ‘Kul hü vallahü ehad’i okudu, sonra tekrar odasına girdi. Birbirimize dedik ki, herhalde kendisine semâdan yeni bir vahiy haberi geldi, odasına girmesine o sebep oldu. Daha sonra Hz. Peygamber (S.A.S.) odasından çıktı. ‘Ben, dedi, size Kur’an’ın üçte birini okuyacağım, demiştim ya, işte o okuduğum Kur’an’ın üçte birine denk olur.”
  Başka rivayetlerde: “Her kim “Kul hü vallahü ehad’ okursa, Kur’an’ın üçte birini okumuş olur. İki kere okursa, üçte ikisini okumuş gibidir, üç kere okursa, bütün Kur’an’ı okumuş gibidir.”
  Çünkü Kur’an’ın mânâları üç ilme râcî olur. Bunlar Tevhid ilmi, Şeriat ilmi ve ahlâk ilmidir. Bu sure ise hem teşri, hem ahlâk ilminin temeli olan Tevhid ilmini en açık, en güzel şekilde ifade etmektedir. 
  Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirmi Dördüncü Söz’ün Dokuzuncu  Aslı’nda, surelerin faziletlerine dair bu hadis-i şerifleri şöyle izah etmektedir: “Hakikatı şudur  ki: Kur’an-ı Hakim’in her bir harfinin bir cevabı var, bir hasenedir. Cenab-ı Hakkın fazl ve keremiyle o harflerin sevabı sümbüllenir; bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yedi yüz (Âyetü’l-Kürsî harfleri gibi), banan bin beş yüz (İhlas Suresinin harfleri gibi), bazan on bin (Berat gecesinde okunan âyetler ve makbul vakitlere  denk gelenler gibi) ve bazan otuz bin, mesela haşhaş tohumunun çokluğuna benzer. (Kadir gecesinde okunan âyetler gibi. ‘Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır’ (Kadir Suresi, 97/3) âyetinin işaretiyle, Kur’an’ın bir harfinin o gecede otuz bin sevabının olduğu anlaşılır.
  “İşte Kur’an-ı Hakîm, kat kat sevabıyla beraber elbette mukayeseye ve dengeye gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevap ile bazı surelerle dengeye gelebilir. Bazı tohumları yedi sünbül vermiş farzetsek, her bir sünbülde yüzer tane olmuş ise o vakit tek bir tohum bütün tarlanın üçte ikisine mukabil oluyor. Mesela, birisi de on sünbül vermiş, her bir sünbüle iki yüz tane vermiş, o vakit bir tek tohum asıl tarladaki tohumların iki misli kadardır… İşte diğerlerini böylece kıyas et…
  “Şimdi Kur’an-ı Hakîm’i, nuranî mukaddes semâvî bir tarla tasavvur ediyoruz. İşte herbir harfi asıl sevabı ile birer tohum hükmündedir. Onların sünbülleri nazara alınmayacak. Yâsin, İhlas, Fâtiha, Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, İzâ zülzileti’l-ardu gibi diğer faziletlerine dair rivayet edilen sure ve âyetlerle mukayese ve muvâzene edilebilir. Mesela: Kur’an-ı Hakim’in üç yüz bin altı yüz yirmi harfi olduğundan, İhlas Suresi Besmele ile beraber altmış dokuz harftir. Üç defa 69, 207 harf eder. Demek İhlas Suresinin her bir harfinin haseneleri 1500’e yakındır. İşte Yasin Suresinn harfleri hesap edilse, Kur’an’ın bütün harfelerine nisbet edilip oranlansa ve on defa katlanması nazara alınsa,  şöyle bir netice çıkar ki: Yâsin  Suresinin her bir harfinin 500’e yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasene sayılabilir. İşte buna kıyasen başkalarını da tatbik etsen, ne kadar lâtif ve güzel doğru ve mübalağasız bir hakikat olduğunu anlarsın.”
  İhlas Suresinin çok isimleri vardır. Tevhid Suresi, Tefrid Suresi, Tecrid Suresi, Necat Suresi, Velâyet Suresi, Marifet Suresi, Cemâl Suresi, Nisbe Suresi, Samed Suresi, Muavvize Suresi, Mania Suresi, Berâe Suresi, İman Suresi, Müzekkire Suresi ve bir de  Nur Suresi… Çünkü bir hadis-i şerifte: “Herşeyin bir nuru vardır, Kur’a’ın nuru da Kul hü vallahü ehaddir.” buyurulmuştur.
  İşte bu kadar özellikleri bulunan bu mübarek sureyi boş kaldığımız zamanlarda tekrar tekrar okuyarak, nurundan bereketinden ve kuvvetinden istifa etmeye çalışalım. 
  Not: Kurban Bayramı arefe günlerinde de İslâmî bir âdet olarak BİN  İHLÂS  okumayı unutmayalım. 

  18 Ağu 2018 09:04
  YAZARIN SON YAZILARI