Hizmet Gönüllüleri’nin en büyük beklentisi ‘şeffaflık’ ve ‘rehberlik’

İsveç merkezli Hej İnsiyatifi, 2020 S¸ubat ayında 278 yetis¸kin ve 51 genç/çocuk katılımcı ile “Hej! Bir Fikrim Var!” isimli iki ayrı kitleye anket çalıs¸ması düzenledi. Anket 15 Temmuz sonrası ülkelerini terk etmek zorunda kalan Hizmet Hareketi Gönülleri için yapılan ilk çalışmalardan biriydi. Anket sonuçları 5-6 ay süren bir çalışmayla analiz edildi.

SHABER3.COM

TR724'ğn derlediği habere göre, Kasım 2020’de yayınlanan ankette, bir anlamda Hizmet Hareketi Gönüllüleri’nin gelecekle ilgili beklentileri ve hedefleri gündeme geldi. Katılımcılar, Hizmet Hareketi’nden  beklentilerini ‘şeffaflık’ ‘aile ve çocuklara yönelik rehberlik’ ve ‘karar alma süreçlerine bireylerin katılımı’ şeklinde sıraladı.

Ankete katılanlar bulundukları ülkeye entegrasyon olmak için büyük bir motivasyon taşıdıklarını belirtirken katılımcıların yüzde 85’i gönüllü olarak çalışmak istediklerini ifade etti.

En çok karşılaşılan zorluklar bölümünde ise katılımcılar ‘dil ögˆrenmede’, ‘is¸ bulma’ ve ‘memleket-aile’ özlemi’ni sıralıyor.

Ankete ‘söylenme değil söyleme zamanı’ diye başladıklarını belirten Hej Inisiyatifi yönetim kurulu üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. Abdurrahman Koça, ‘Anketin tamamlanması ve raporunun hazırlanmasından sonra ikinci aşamaya geçtik. Bu dönem ise ‘Söyleme değil yapma zamanı’ olarak gerçekleşiyor. Anket sonrası süreçte katılımcıların geri bildirimleri ışığında adımlar atılmaya çalışıldı. Ankette öne çıkan konulardan olan dil, şeffaflık, rehberlik ve karar alma süreçlerine katılımın arttırılması gibi meselelere ağırlık verildi” dedi.

İŞTE ANKETİN ÖNEMLİ NOKTALARI
Anketin yetis¸kin bölümü 44 sorunun yer aldıgˆı 5 bölümden olus¸uyor. “Demografik Özellikler’, ‘Durum Tespiti’, ‘Katılımcıların Genel Profili’, ‘Düs¸ünce, Talep, Beklenti ve Öneriler’ ve son olarak da  ‘Gelecegˆe Dair’ bölümleri.

Eğitim durumu

Ankette ‘Egˆitim durumunuz’ sorusuna katılımcıların büyük bir çogˆunlugˆu, yüzde 70’i (190 katılımcı) Üniversite olarak cevap verdi. Katılımcıların yüzde 16’sı (43 katılımcı) Yüksek Lisans mezunu oldugˆunu belirtirken, Doktora mezunu oldugˆunu belirtenler ise yaklas¸ık yüzde 7’di (18 katılımcı).

Ankette dikkat çeken ilk husus, 207 evli katılımcının 400 civarında çocuklarının olması. Bu durum, anketin geneli düs¸ünüldügˆünde, katılımcıların endis¸e duydugˆu veya destek talep ettigˆi konuların bas¸ında yurt dıs¸ında olmanın getirmis¸ oldugˆu zorluklar çerçevesinde aile konuları ile çocukların egˆitim ve terbiyesinin gelmesini anlas¸ılır kılıyor.

Entegrasyon isteği çok yüksek

277 katılımcının 256’sı dil kurslarına veya farklı bir egˆitime katıldıklarını belirtmis¸lerdir. Oturum öncesi katılımcıların tamamına yakınının gönüllü dil kurslarına katılması önem arz ediyor. Bu durum, katılımcıların ülkeye entegre olmak ve hayat kalitelerini artırmak için I·sveççe ögˆrenmeye önem verdiklerini gösteriyor.

‘Yüzde 85’i gönüllü olarak çalışmak istiyor’

Birden çok seçenegˆin is¸aretlenebildigˆi ve 232 katılımcının cevaplandırdıgˆı ‘I·sveç’ te sivil toplum faaliyetlerine hangi alanlarda katkı sagˆlayabilirsiniz?’ sorusunda en fazla is¸aretlenen üç seçenek, yüzde 58 oran ile (135 katılımcı) ‘Sosyal etkinlikler’, yüzde 49 oran ile (115 katılımcı) ‘Yerel ve uluslararası STK’larda çalıs¸mak’ ve yüzde 42 oran (99 katılımcı) ile de ‘Dini ve ahlaki egˆitim’ vermek oldu.Ankete katılanlardan yaklas¸ık yüzde 85’i gibi çok büyük bir kısmının en az bir alanda gönüllü olarak sivil toplum faaliyetlerine katkı sunmak istemeleri oldukça önemli bir sonuç olarak dikkat çekiyor. Bu oran kis¸ilerin gerek s¸imdi gerekse daha fazla imkanları oldugˆunda ve ilerisi için topluma katkıda önemli bir potansiyel tas¸ıdıgˆını gösteriyor. Öyle ki katılımcılardan önemli bir kısmı yüzde 71 (198 katılımcı)’i birden çok alanda gönüllü katkı sagˆlayabilecegˆini belirtmekte.

‘Katılımcıların yaşamlarından memnuniyetleri’

‘Genel olarak bugünlerde yas¸amınızdan ne kadar memnunsunuz?’ sorusuna ise yas¸amından çok memnun oldugˆunu ifade edenlerin oranı yüzde 14 olup (40 katılımcı), hiç memnun olmadıgˆını ifade edenlerin oranı ise yüzde 1 (3 katılımcı) oldu.. En büyük oranı ise yas¸amından memnun oldugˆunu ifade eden yüzde 44’’lük kesim (121 katılımcı) olus¸turmakta.En çok karşılaşılan zorluklar

276 katılımcının cevapladıgˆı ‘I·sveç’te daha çok hangi konularda zorluklar yas¸ıyorsunuz?’ Sorusunda ise en çok işaretlenen ilk üç seçenek s¸u s¸ekilde: Katılımcıların yüzde 42’si (117 katılımcı) ‘Dil ögˆrenmede’, yüzde 40’ı (111 katılımcı) ‘I·s¸ bulmada’, ve yüzde 40’ı (110 katılımcı) ‘Memleket-Aile’ özleminde’ zorluklar yas¸adıgˆını belirtti.En büyük beklenti ‘Şeffaflık’ ve ‘aile ve çocuk rehberliği’

Birden çok seçenegˆin is¸aretlenebildigˆi ve 270 katılımcının cevaplandırdıgˆı ‘I·sveç’teki Hizmet Hareketi’nden beklenti / önerileriniz nelerdir?’ sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 85’ i (230 katılımcı) S¸effaflık beklentisi oldugˆunu belirtirken %84’ü de (228 katılımcı) Aile ve çocuklara yönelik rehberlik cevabını verdi. Katılımcılardan 203 ise ‘Karar alma süreçlerine bireylerin katılımının artırılması’ istedi. Maddi destek beklentisi oldugˆunu söyleyen katılımcıların oranı ise %14 (37 Katılımcı) oldu.‘Türkiye’de magˆduriyet yas¸ayan insanlara yönelik düs¸ünceler’

Birden çok seçenegˆin is¸aretlenebildigˆi ve 259 katılımcının cevaplandırdıgˆı nelerdir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 85’ i Yeterli destek verilmiyor ve Magˆduriyetler yeterince duyurulmuyor cevabını verdi. Unutuldular cevabını verenlerin oranı ise %17 (43 Katılımcı) oldu.

Katılımcıların çogˆunlugˆu Türkiye’de yas¸anan zulme kayıtsız kalmamakta, kendileri Türkiye’deki zulümden bas¸ka ülkelere sıgˆınsa bile benzer durumdaki insanlar için dertlenmekte ve meselenin daha çok anlatılarak farkındalık olus¸turulmasını arzu ettigˆi görüldü.

‘Çalışmak istediğiniz sektörler’

‘I·sveç’te çalıs¸mak istedigˆiniz sektör(ler) nelerdir?’ Sorusuna katılımcıların yüzde 56’ sının (155 katılımcı) Egˆitim cevabını verirken soruya Ticaret diyenlerin oranı yüzde 22 (60 katılımcı) ve Sagˆlık diyenlerin ise yüzde 19 (53 katılımcı) oldu.

‘Asimile olmadan entegre olmak için bunlar talep ediliyor’
Anket kapsamında insanların son süreçte yas¸adıgˆı travmalar nedeniyle her zamankinden daha çok destegˆe ihtiyaç duydukları bu dönemde, ‘asimile olmadan entegre olmak’ için bazı talepleri de dikkat çekiyor.

*Katılımcıların I·sveç’e geldikleri özellikle ilk üç ayda manevi ve sosyal olarak desteklenmesi,

*Kaygı ve tedirginliklerin giderilmesine çalıs¸ılması,

*Farklı çevrelerden, mesleklerden ve yas¸anmıs¸lıklardan bugüne gelindigˆi gerçegˆini göz önünde bulundurularak herkesin kendi konumunda kabul edilmesi,

*Bu farklılıgˆı ve zenginligˆi bir arada bulunduran toplulugˆun kendini tanımlarken daha genis¸ ve katılımcı bir dilin kullanılması,

*Yapısal sorunların bir an önce giderilerek, katılımcı, s¸effaf, güven kazanmıs¸ ve yereldeki gerçeklerle küresel vizyonu olan bir sistemin hep beraber kurulmasının sagˆlanması

ANKETLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Anket çalıs¸ması sonucu elde edilen veriler ıs¸ıgˆında ortalama insan/aile profili: (I·sveç’teki Hizmet Hareketi mensuplarının 2020 itibariyle durumu)

*37 yas¸ında

*Evli ve 2 çocuklu

*15.5 yıl egˆitimli, üniversite mezunu

*14.5 yıl çalıs¸ma hayatında bulunmus¸

*Yaklas¸ık 2/3’ü egˆitimci

*5 yıl sivil toplum tecrübesi olan

*2 yıldır I·sveç’te

*Gurbette, özgür ve umutlu

*6.7/10 puanla yas¸amlarından memnun olan (çocuk ve genç katılımcılar 6.1/10)

*Yaklas¸ık yüzde 80’i “aile ve çocuklara yönelik rehberlik faaliyetleri”, “sosyal faaliyetler” ve “manevi destek” talep etmekte

*Türkiye’deki s¸artların daha da kötüles¸tigˆi, yas¸anan magˆduriyetlerin yeterince duyurulması ile Türkiye’dekilere yeterli destegˆin verilmesi gerektigˆini düs¸ünenlerden olus¸makta.

Proje Koordinatörü Dr. Abdurrahman Koça: ‘Artık söyleme değil yapma zamanı’

Hej Inisiyatifi yönetim kurulu üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. Abdurrahman Koça, anket çalıs¸masının amacını “Yeni Türkiye’nin hukuk ve adalete dayalı yönetim yerine eskisini aratacak ölçüde otoriterles¸mesi nedeniyle I·sveç’e yeni gelen mülteci ve/veya göçmenlerin mevcut durum, ihtiyaç ve taleplerinin tespiti, entegrasyonu ve sivil toplum faaliyetlerine katılım kapasitelerinin gelis¸tirilmesine yönelik faaliyetleri belirlemek’’ olarak ifade ediyor.
Ankete ‘söylenme değil söyleme zamanı’ diye başladıklarını belirten Koça, ‘Anketin tamamlanması ve raporunun hazırlanmasından sonra ikinci aşamaya geçtik. Bu dönem ise ‘Söyleme değil yapma zamanı’ olarak gerçekleşiyor. Anket sonrası süreçte katılımcıların geri bildirimleri ışığında adımlar atılmaya çalışıldı. Ankette öne çıkan konulardan olan Dil, şeffaflık, rehberlik ve karar alma süreçlerine katılımın arttırılması gibi meselelere ağırlık verildi. Misyonumuz, vizyonumuz, amaçlarımız, önceliklerimiz neler olmalı gibi konulara da geniş katılımlı çalıştaylar ve fikir atölyeleri düzenlendi. Öne çıkan önemli konularda çalışma grupları oluşturulup çalışmalar yapılmaya başlandı” şeklinde konuştu.


<< Önceki Haber Hizmet Gönüllüleri’nin en büyük beklentisi ‘şeffaflık’... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER