Hizmet değerleri nasıl hayata geçiriliyor?

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

14 Ara 2021 11:42
 • Daha önceki yazımızda Hizmetin Temel Değerlerden ilk yedi tanesinin üzerinde durmuştuk. Şimdi kalanlardan bahsedeceğiz.
  8-İstişare Ve  Ortak Akıl  Hizmet katılımcıları farklı perspektif ve düşüncelerin müzâkeresi ile oluşan ortak akıldan istifade ederler.
  (İstişare eden, zarara uğramaz. İşleri aceleye getirip başka görüşlere değer vermeyenler hep pişmanlık yaşarlar.)
  9-Sivillik Ve  Bağımsızlık: Hizmet Hareketi sivil bir harekettir ve bağımsız hareket eder. Herhangi bir devletin veya siyasî oluşumun uzantısı değildir. Hizmet gönüllüleri aktif, katılımcı vatandaşlığa ve demokratik kültürün özümsenmesine önem verirler, katılımcıların bireysel siyasî tercihlerine saygı duyarlar. Dinin siyasî bir ideoloji haline getirilmesini veya siyasete âlet edilmesini reddederler.
  (Dinin, siyaset ve ticaretten uzak kalması gerekir. Yoksa, insanlık için zararlı olması her zaman mümkündür.)
  10-Aktif Vatandaşlık Ve  Toplumsal Katkı: Hareket katılımcıları, içinde yaşadıkları topluma katkı yapmayı ve toplumsal problemlere çözüm üretmeyi sosyal sorumluluğun gereği olarak kabul ederler. Kendilerini insanlık ailesinin bir ferdi olarak görür ve insanlığın problemlerine karşı duyarlılığı, insanlığa hizmeti hedeflerler.
  (İslamiyete göre, gülümsemek  sadaka vermek gibi sevaptır. Yoldan bir engeli kaldırmak, elinde bulunan kovadan başkasına su vermek küçümsenmeyecek hayırlardandır.)
  11-Çevrenin Korunması: Hizmet gönüllüleri dünyanızı içindeki bütün eko-sistemleri ile birlikte gelecek nesillere temiz bırakılması gereken bir miras olarak görür ve çevreyi korumaya önem verirler. 
  (İslamiyet israfı ve kaynakları hor kullanmayı günah sayar.)
  12-İnsana Bütüncül Bakış (Akıl-Kalb Bütünlüğü): İnsan hem maddi /fizikî hem de mânevî boyutu olan bir varlıktır. Hizmet katılımcıları insanın bu her iki boyuttaki ihtiyaçlarının karşılanması, maddi ve mânevî varlığının gelişmesi için akıl ve  bilimsel araştırma yollarıyla mânevî disiplinlerden birlikte istifade edilmesini destekler.
  (Böylece insan iki kanatlı olur. Yoksa tek kanatla uçulamaz.) 
  Hizmet mensupları şimdiye kadar  üzerinde durduğumuz Hizmet değerlerini 6 yolla hayata geçirmeye çalışırlar:
  1-Eğitim: Hizmet katılımcıları ferdî ve ictimaî gelişme, topluma ait barış fırsat eşitliği ve sosyal adalet gibi değerleri hayata geçirmeye yönelik olarak okullar, üniversiteler, etüt merkezleri, yurtlar, kurslar, seminerler, hafta sonu okulları, okul sonrası eğitim programları gibi faaliyetler organize eder. Eğitim programlarında bulundukları ülkenin eğitim müfredatı ve standartlar çerçevesinde fen ve sosyal bilimler, insanî bilimler, sanat, spor ve dil eğitimi gibi alanların hepsine yer verirler. eğitim faaliyetlerinde bulundukları toplumun her kesiminin katılımını aktif olarak teşvik ederler.
  2-Manevî  Beslenme Ve  Geliştirme Faaliyetleri: Hizmet gönüllüleri, Hareketin temel değerleri çerçevesine  fertlerin mânevî varlığının geliştirilmesine yönelik, yaygın eğitimin bir şekli olan; sohbetler, seminerler, paneller, rehberlik programları gibi dini, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenler ve destekler.
  3-Diyalog (Ve Toplum İçi  Barış  /  henk): Hizmet gönüllüleri toplum içi veya toplumlar arası birbirini daha iyi tanıma, empati geliştirme, herkesi kendi konumunda kabul etme, toplumsal barış ve uygun değerlerini / hedeflerini hayata geçirmeye yönelik olarak toplum içindeki farklı din, ırk, gelenek, kültür  ve dünya görüşlerine sahip insanlar arasında diyalog, iletişim ve etkileşime zemin teşkil edecek faaliyetler organize ederler. Bu faaliyetler; sempozyumlar, paneller, seminerler gibi entelektüel içerikli olduğu gibi aile buluşmaları, geziler, festivaller gibi kültürel içerikli, ortak iftar ve dua programları gibi mânevî içerikli veya sosyal sorumluluk hedeflerine de hizmet eden insanî yardım faaliyetlerini içerir.
  4-İnsani Yardım, Sosyal Refah: Hareket gönüllüleri, insanlığa hizmeti bir sosyal mesuliyet gereği ve mânevî gelişme pratiği olarak görür.  fetler, savaşlar ve yoksulluğa maraz kalmışlara, kimliğine bakılmaksızın insanî yardım kampanyalarıyla gıda ve barınma hizmetleri götürürler. Gönüllü sağlık uzmanları ve bunların kurmuş olduğu sağlık ağlarıyla ihtiyaç duyulan  yerlere sağlık hizmetleri götürür. İnsanî yardım ve sosyal sorumluluk projelerini kendi kendine yetecek şekilde planlar. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeleri organize eder ve destekler.
  (Zaten Hizmet ta baştan beri, insanlık için üç düşman tesbit etmiştir. a)Cehalet, b)Fakirlik, c)Tefrika, çatışma. Bunlarla mücadelede: a)Eğitimi, b)Çalışma, sanat ve meslek edinme, c)Sulh-u umûmî için her türlü gayreti gösterme…  Zaten Birleşmiş  Milletlerin, sürdürülebilir 17 kalkınma hedefleri zaten Hizmetin ortaya koyduğu üç çarenin TÜREVLERİNDEN  İBARETTİR. 
  5-Kültür Ve  Sanat: Kültür ve sanat faaliyetleri evrensel bir dil olarak toplum içi ve toplumlar arası iletişim, barış ve uyuma katkı yapar. Aynı zamanda şahsî istidat ve kabiliyetlerin inkişafının ve ifadesinin önemli bir vesilesidir. Bu sebeple, Hizmet katılımcıları sanat eğitimi, sanat icrası, dil ev kültür festivalleri gibi faaliyetleri düzenler ve destekler. 
  6-Yayınlar: Hizmet gönüllüleri, yaygın eğitimin bir yolu olarak ictimaî barışın, kalb-kafa bütünlüğü, çevre koruma bilinci gibi evrensel insanî değerlerin teşviki / yayılması için yayınlar yaparlar. (Bu maksatlı, Sızıntı, Yeni Ümit, Yağmur, Gonca, Çağlayan, Nevbahar gibi Türkçe; Fountain ve Fontane  gibi İngilizce, Almanca, Hira gibi Arapça dergiler neşretmişlerdir. Radyo ve TV faaliyetleri de bu maksada matuftur. )

  14 Ara 2021 11:42
  YAZARIN SON YAZILARI