Kapadokya bölgesiyle ilgili yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bugün Resmi Gazetede Kapadokya Alanı Hakkında 7174 sayılı Yasa ile Alan Başkanlığı Hakkında 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) yayımlandı.

SHABER3.COM

Bugün Resmi Gazetede Kapadokya Alanı Hakkında 7174 sayılı Yasa ile Alan Başkanlığı Hakkında 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) yayımlandı.

Yasada, Kapadokya Alanı olarak belirlenen bölgede her tür ve ölçekte plan yapılması, uygulatılması, denetlenmesi; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ile koruma kurullarına tanınan SİT’e ilişkin yetkileri; Belediyelerin yetkileri; alan içinde kalan ormanları ve milli parkları yönetilmesi CBK ile kurulacak bir İdarede toplanması öngörülüyor.

Yasaya göre kamu kurum ve kuruluşları, kendi mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunmak için Alan yönetmeliğinden izin almak zorunda.

Bugün yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkındaki 38 sayılı CBK ile Alanı Yönetmek üzere Kamu tüzel kişiliğine sahip “ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” statüsünde bir idare kuruldu ve örgüt yapısı; görevleri ile yetkileri düzenlendi.

KAPADOKYA ALAN KOMİSYONU NE YAPAR VE KİMLERDEN OLUŞUR?

Alan Yönetimi Başkanlığı bir başkan ile biri teknik öteki idari olmak üzere iki başkan yardımcısı ile 4 hizmet biriminden oluşuyor. Hizmet birimleri şunlar:

a) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı,

b) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı,

c) Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı,

d) Hukuk Müşavirliği

Nevşehir Valisi Alan Başkanı

Alan Başkanlığı görevinin Nevşehir Valisince yürütülmesi öngörülüyor.

?Başkan yardımcılarını Kültür ve Turizm Bakanı atayacak. İdari Başkan yardımcısı atanabilmek için dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarını bitirmiş; mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyimi olmak; kamuda ya da özel sektörde en az beş yıl çalışmış olmak yeterli sayılıyor.

Teknik Başkan yardımcısında ise bu özelliklerin yanısıra; “…ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılmasına yönelik planlama ve projelendirme üzerine mesleki ve teknik eğitim ve deneyime sahip olunması…” koşulu aranacak.

Yasa ve KHK’da Alan Yönetimi Başkanlığında yalnızca İş Yasası kapsamında personel çalıştırılabilmesine izin veriliyor. Devlet memurlarının, yardımcı hizmetler personeli bile olsa atanabilmek için, memurluk statüsünden vazgeçmesi gerekiyor.

Alan Yönetimi İdaresi her ne kadar kamu tüzel kişiliğine sahip olarak tanımlanıyorsa gelir elde etmek ve harcamak konusunda bağımsız bir yapı öngörüldüğü anlaşılıyor.

GELİRLERİ

Gelirleri arasında “Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılacak ödenekler” yer almıyor. Yalnızca dernek ve vakıflarda olduğu gibi “Hazine yardımı” verilebilecek.

Gelirleri, Başkanlığın mülkiyetine verilen ya da tahsis edilen taşınmazların kiralanması; işletilmesi, işlettirilmesi; hizmetler karşılığı alınacak ücretler; idarece kesilen cezalar; her türlü basım yayım, tanıtım ve sponsorluk gibi faaliyetlerinden oluşacak.

Alan Komisyonunun sürekli üyelerine ayda 4’den fazla olmamak üzere her toplantı için (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı; görüşülecek konu ile ilgili olarak çağrılan üyelere ise 2000 rakamının çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı ödenmesi öngörülüyor. Bunların karşılığı 2019 yılında şöyle; sürekli görev yapanlara ayda yaklaşık 2,600 lira; ilgisi nedeniyle bir kereliğine çağrılacak olanlara toplantı başına 260 lira.

Alan komisyonunda sürekli üye sıfatıyla görevlendirileceklerin kamuda çalışıyor olması gerekmiyor. Kurulun sürekli görev yapan 11 üyesinin 7’si Üniversitelerin arkeoloji sanat tarihi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, hukuk, biyoloji ya da kimya bölümlerini bitiren ve en az 10 yıl deneyimli olanlar arasından Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilecek. Başka koşul aranmıyor.

Kurulun sürekli üyeleri arasında Ticaret ve Sanayi odasından bir temsilci de yer alıyor.

Kalan üç üyenin biri Nevşehir İl Özel İdaresince, ikisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek.

Belediyeleri temsil etmek üzere sürekli üye öngörülmemiş. Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığı yalnızca o toplantı için temsilci gönderebilecek.

TMMOB’ne bağlı meslek odalarına yer verilmeyişi dikkat çekiyor. İdare çağırırsa oy hakkı olmaksızın gözlemci olarak katılabilecekler.
<< Önceki Haber Kapadokya bölgesiyle ilgili yeni karar: Resmi Gazete'de... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER